Downloads

Active File Date Size Downloads MD5
1.7.1
Fav qm-vamp-plugins-1.7.1.tar.gz
QM Vamp Plugins v1.7.1, source code
2015-09-09 01:37 PM 9.18 MB 1574 6274bc8bff6f2363404a9f945613bf51
qm-vamp-plugins-win32-v1.7.1.zip 2015-09-09 01:37 PM 2.93 MB 7328 5f53aaa1cd5c4f6995d035be00fc5c83
Fav qm-vamp-plugins-win64-v1.7.1.1.msi
QM Vamp Plugins v1.7.1.1, installer for 64-bit Windows
2018-05-01 10:51 AM 1.87 MB 1877 61ce039c89e5c920d901c95db7e921fa
Fav qm-vamp-plugins-win64-v1.7.1.1.zip
QM Vamp Plugins v1.7.1.1, 64-bit Windows binary
2018-05-01 10:51 AM 730 KB 3586 d763680253a5dd198b91fea0fd1f7953
Fav qm-vamp-plugins-linux64-v1.7.1.tar.bz2
QM Vamp Plugins v1.7.1, 64-bit Linux binary
2015-09-09 01:37 PM 653 KB 4141 e175bca1cc7e70363fe7ed0789fb793a
Fav qm-vamp-plugins-osx-v1.7.1.tar.bz2
QM Vamp Plugins v1.7.1, Mac OS/X 64-bit Intel binary
2015-09-09 01:37 PM 570 KB 5572 cd58ea8b5e567834b932b73f2f552633
Fav qm-vamp-plugins-win32-v1.7.1.1.zip
QM Vamp Plugins v1.7.1.1, 32-bit Windows binary
2018-05-01 10:51 AM 431 KB 1455 7b940a497191f8cea08fe4ab14a0cce0
Fav qm-vamp-plugins-linux32-v1.7.1.tar.bz2
QM Vamp Plugins v1.7.1, 32-bit Linux binary
2015-09-09 01:37 PM 407 KB 477 30225622729f5fd7dc48f0ddd9c08ebe
1.7
qm-vamp-plugins-1.7-osx-universal.tar.gz 2011-04-05 01:55 PM 745 KB 12003 a45d446515f0992f32a67520f0250974
qm-vamp-plugins-1.7-i686-linux.tar.gz 2011-04-05 03:49 PM 621 KB 2345 16eac26179aebc39cdd5eb5afaef4735
qm-vamp-plugins-1.7-win32.zip 2011-04-05 02:05 PM 547 KB 53134 5bfefd8daec7f6117c9684e149d0628d
qm-vamp-plugins-1.7-amd64-linux.tar.gz 2011-04-05 02:37 PM 481 KB 7071 186c8de3f0bfa46061e9fe2a3ef7c709
qm-vamp-plugins-1.7.tar.gz 2011-04-05 04:44 PM 64.6 KB 4241 9340d0e08d72ae712a2fb9da9f6499c5